Daendelsweg

Wijkraad De Naald heeft negatief geadviseerd aangaande het voornemen van de gemeente, om de Daendelsweg en Emmalaan af te sluiten.
De door sommige bewoners geschetste problemen wegen niet op tegen de gevolgen van overlast die deze maatregel voor andere straten en hun bewoners tot gevolg zou hebben. Wijkraad ziet bovendien mogelijkheden voor andere, minder ingrijpende maar wel effectieve maatregelen om de Daendelsweg klachten te kunnen verminderen en werkt graag mee om tot een concreet voorstel
hierover te komen. De volledige reactie van de Wijkraad naar de Gemeente toe , die gesteund wordt door Wijkraad Kerschoten, is hieronder te vinden.

Reactie Wijkraad De Naald op voornemen afsluiten Daendelsweg/Emmalaan
Geschetst probleem, door sommige bewoners Daendelsweg/Emmalaan:

 1. Teveel verkeer, m.n. in de spits
 2. Teveel vrachtverkeer
 3. Fietsers/scooters (vaak scholieren) over de stoep

Afsluiting van genoemde weg heeft negatieve gevolgen voor:

 • Toename verkeersstroom Kweekweg
 • Toename verkeersstroom Langeweg (Langeweg is verbazingwekkend niet opgenomen in uw verkeersonderzoek)
 • Toename verkeersstroom Zwolseweg (idem)
 • Verkeer dat gericht naar de Koninginnelaan moet voor bezoeken winkels
 • Verkeer dat richting parken moet en de Koninginnelaan oversteekt naar Emmalaan
 • Verkeer dat vanuit de parken via, voor hen logische route, vanuit de Nassaulaan oversteekt richting Loolaan.
 • Wijkraad De Naald is, om bovengenoemde effecten, TEGEN afsluiting van Daendelsweg / Emmalaan.

Namelijk, ons inziens wegen de voordelen, voor sommige bewoners, van afsluiting niet op tegen de nadelen. Vooral verontrustend vinden wij:

 • Toename van gevaarlijke situaties met fietsers en gemotoriseerd verkeer in de Kweekweg- zuid en in de Langeweg. Verspreid over de dag zijn daar doorlopend bijna-ongelukken met fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het is beslist niet wenselijk nog meer verkeer deze straten in te laten gaan, als gevolg van afsluiting Daendelsweg/Emmalaan.
 • Toename van verkeer op de Zwolseweg (en Hertenlaan/Anklaarseweg). Bewoners van Zwolseweg en Anklaarseweg ervaren de laatste paar jaar enorme toename van geluidsoverlast (incl. trillingen door het huis) en tijdens de spitsuren staat het vrijwel stil bij de kruising Loolaan/Zwolseweg. Ook hier is het beslist niet wenselijk nog meer verkeer deze straten in te laten gaan, als gevolg van afsluiting Daendelsweg/Emmalaan.
 • Het niet van meet af aan bij de discussie betrekken van Wijkraad De Naald; ook de aanpalende wijkraden zouden geraadpleegd moeten worden alvorens een voorgenomen collegebesluit geformuleerd werd.

Over de in de enquête genoemde klachten van sommige bewoners het volgende:

 1. Teveel verkeer, m.n. in de spits: deze reactie zouden de meeste bewoners in andere straten ook geven in een enquête. Dit speelt namelijk op veel plekken.
 2. Teveel vrachtverkeer. Oplossing: een verbodsbord voor vrachtverkeer. Eventueel op bepaalde tijden.
 3. Fietsers + scooters halen wachtende auto’s in op de stoep. Dit punt werd uiteindelijk als belangrijkste genoemd door bewoners op de info- avond. Door wachtende rij auto’s die (meestal) linksaf de Koninginnelaan op moeten, dienen fietsers en scooters achter aan te sluiten, want naast de auto’s is geen ruimte.

Hier is wat aan te doen.
Echter afsluiting is ons inziens ook hier een maatregel buiten proporties. Oplossing: op het gedeelte waar dit speelt: Emmalaan, een parkeerverbod instellen, zodat er ruimte vrijkomt waar fietsers/scooters rechts langs de wachtende auto’s kunnen inhalen. In dat geval hebben ze zelfs meer ruimte, dan via de hele smalle stoep die nu soms gebruikt wordt. Deze maatregel geeft voor vrijwel niemand nadeel. Tellingen (van de wijkraad) geven aan dat langs de stoep max 10 auto’s geparkeerd kunnen staan, maar meestal staan er minder.

Aanvulling: Een aantal jaren geleden, n.a.v. aanhoudende klachten van bewoners, onderzocht Wijkraad De Naald, samen met de stadsdeelmanager, politie en andere betrokkenen bij de gemeente de situatie, wat leidde tot een aantal voorstellen. Dit onderzoek werd in 2011 afgerond door een door de gemeente Apeldoorn ingesteld verkeersonderzoek. De gemeentelijke instanties oordeelden dat uitslag van dat verkeersonderzoek geen aanleiding gaf tot het nemen van maatregelen – een besluit waar de Wijkraad zich bij neer te leggen had. Kennelijk zijn enkele bewoners buiten de wijkraad en voornoemde instanties om aan de bel blijven trekken. Dat is hun goed recht, maar dat de gemeente daarna bij het heropenen van de discussie Wijkraad De Naald, verantwoordelijk voor dat gedeelte van de stad, niet betrekt ziet het bestuur van de wijkraad als een ernstige tekortkoming, waartegen wij dan ook officieel protest hebben aangetekend, via de huidige stadsdeelmanager. Na het onderzoek dat in 2011 afgerond werd, is door college besloten een paar maatregelen te treffen (drempels e.d.). De uitslag van het verkeersonderzoek gaf toen geen aanleiding tot afsluiting. Nu bewoners echter hun ongenoegen bleven uiten spreekt de gemeente van een patstelling die doorbroken moet worden.

Echter uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal auto’s dat door genoemde straten rijdt, niet significant is toegenomen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het bevreemdt de wijkraad dan ook dat er opnieuw weer meer van hetzelfde gedaan wordt. Ons inziens is er dus geen sprake van een patstelling, maar van een paar bewoners die zich niet neerleggen bij het besluit van college. Op de gemeentelijke info avond 9 maart werd duidelijk dat veel wijkbewoners in hun straat veel zwaardere problematiek ondervinden, dan wat er speelt in de Daendelsweg/Emmalaan. Wijkbewoners bleken echter ook redelijk en relativerend, onder het mom van: overal is wel wat, en niet op elke slak zout leggen. Een houding die wij als wijkraadbestuur toejuichen, en willen bevorderen. Wel werd door vele wijkbewoners uitgesproken dat er totaal geen draagvlak was voor afsluiting Daendelsweg/Emmalaan. En als de gemeente Daendelsweg/Emmalaan afsluit, dit een precedent schept en andere wijkbewoners ook afsluiting van hun straat willen, en daar vanuit verkeersproblematiek zwaardere/betere argumenten voor hebben. Dan lijkt de wijk “ op slot” te gaan. Het is zeer de vraag of we die kant op willen.