Agenda van de ALV op 11 april a.s.

1. Opening, mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen verslag ALV september 2021
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel verslag 2021

  • a. Verslag kascontrolecommissie
  • b. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie (1 nieuw lid gezocht)
  • c. Begroting 2022

6. Decharge bestuur
7. Nieuwe statuten/voortgang WBTR
8. Bestuurssamenstelling; aftreden, herverkiezing, nieuwe bestuursleden
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Praktische punten:

  • Diverse agendapunten kennen een bijlage. Alle documenten worden uiterlijk 4 april op de website geplaatst.
  • Ontvangt u liever een papieren versie? Dan kunt u de stukken opvragen via de secretaris (denaald@kpnmail.nl). Bij de ALV zal een beperkte hoeveelheid geprint klaarliggen.

  • We hopen zo veel mogelijk leden te verwelkomen, maar de zaalruimte is beperkt. Daarom ontvangen we graag uw aanmelding vooraf via denaald@kpnmail.nl.

  • Nog geen lid, maar draagt u onze wijk wel een warm hart toe? Meld u aan! Het kost u niks.  Ook opgeven kan via denaald@kpnmail.nl.

  • 11 april, 19.30 uur, wijkcentrum De Groene Hoven

Agenda

Documenten