Actueel

bullet naald Nieuwsbrief maart 2016  

 • Van de hoofdredacteur en de voorzitter
 • Drie verschillende hapjes
 • Uitnodiging jaarvergadering
 • Van uw staddeelsmanager
 • Apeldoorn kleurt roze
 • Verslag nieuwsjaarreceptie
 • Verrassing Oranje Fonds
 • Stinchting De Kap
 • 110-jarig jubileum Oxener
 • Informatie-avond over de Apeldoornse ‘huuskes’
 • Energiebesparende tips
 • Koninklijke foto’s door Vincent Mentzel

Nieuwsbrief maart 2016 1/3

Nieuwsbrief maart 2016 2/3

Nieuwsbrief maart 2016 3/3

bullet naaldStandpunt Wijkraad De Naald aangaande voornemen sluiting Daendelsweg/Emmalaan

Wijkraad De Naald heeft negatief geadviseerd aangaande het voornemen van de gemeente, om de
Daendelsweg en Emmalaan af te sluiten.
De door sommige bewoners geschetste problemen wegen niet op tegen de gevolgen van overlast die
deze maatregel voor andere straten en hun bewoners tot gevolg zou hebben. Wijkraad ziet
bovendien mogelijkheden voor andere, minder ingrijpende maar wel effectieve maatregelen om de
Daendelsweg klachten te kunnen verminderen en werkt graag mee om tot een concreet voorstel
hierover te komen.
De volledige reactie van de Wijkraad naar de Gemeente toe , die gesteund wordt door Wijkraad
Kerschoten, is hieronder te vinden.
——————————————————————————–
Reactie Wijkraad De Naald op voornemen afsluiten Daendelsweg/Emmalaan
Geschetst probleem, door sommige bewoners Daendelsweg/Emmalaan:
1. Teveel verkeer, m.n. in de spits
2. Teveel vrachtverkeer
3. Fietsers/scooters (vaak scholieren) over de stoep


Afsluiting van genoemde weg heeft negatieve gevolgen voor:
 Toename verkeersstroom Kweekweg
 Toename verkeersstroom Langeweg
(Langeweg is verbazingwekkend niet opgenomen in uw verkeersonderzoek)
 Toename verkeersstroom Zwolseweg (idem)
 Verkeer dat gericht naar de Koninginnelaan moet voor bezoeken winkels
 Verkeer dat richting parken moet en de Koninginnelaan oversteekt naar Emmalaan
 Verkeer dat vanuit de parken via, voor hen logische route, vanuit de Nassaulaan
oversteekt richting Loolaan.


Wijkraad De Naald is, om bovengenoemde effecten, TEGEN afsluiting van Daendelsweg /
Emmalaan.
Namelijk, ons inziens wegen de voordelen, voor sommige bewoners, van afsluiting niet op
tegen de nadelen.


Vooral verontrustend vinden wij:
 Toename van gevaarlijke situaties met fietsers en gemotoriseerd verkeer in de
Kweekweg- zuid en in de Langeweg. Verspreid over de dag zijn daar doorlopend
bijna-ongelukken met fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het is beslist niet wenselijk
nog meer verkeer deze straten in te laten gaan, als gevolg van afsluiting
Daendelsweg/Emmalaan
 Toename van verkeer op de Zwolseweg (en Hertenlaan/Anklaarseweg). Bewoners
van Zwolseweg en Anklaarseweg ervaren de laatste paar jaar enorme toename van
geluidsoverlast (incl. trillingen door het huis) en tijdens de spitsuren staat het vrijwel
stil bij de kruising Loolaan/Zwolseweg. Ook hier is het beslist niet wenselijk nog meer
verkeer deze straten in te laten gaan, als gevolg van afsluiting
Daendelsweg/Emmalaan
 Het niet van meet af aan bij de discussie betrekken van Wijkraad De Naald; ook de
aanpalende wijkraden zouden geraadpleegd moeten worden alvorens een
voorgenomen collegebesluit geformuleerd werd.


Over de in de enquête genoemde klachten van sommige bewoners het volgende:
1. “Teveel verkeer, m.n. in de spits” : deze reactie zouden de meeste bewoners in
andere straten ook geven in een enquête. Dit speelt namelijk op veel plekken.
2. Teveel vrachtverkeer.
Oplossing: een verbodsbord voor vrachtverkeer. Eventueel op bepaalde tijden.
3. Fietsers + scooters halen wachtende auto’s in op de stoep.
Dit punt werd uiteindelijk als belangrijkste genoemd door bewoners op de info-
avond.


Door wachtende rij auto’s die (meestal) linksaf de Koninginnelaan op moeten, dienen
fietsers en scooters achter aan te sluiten, want naast de auto’s is geen ruimte.
Hier is wat aan te doen.
Echter afsluiting is ons inziens ook hier een maatregel buiten proporties.
Oplossing: op het gedeelte waar dit speelt: Emmalaan, een parkeerverbod instellen,
zodat er ruimte vrijkomt waar fietsers/scooters rechts langs de wachtende auto’s
kunnen inhalen. In dat geval hebben ze zelfs meer ruimte, dan via de hele smalle
stoep die nu soms gebruikt wordt. Deze maatregel geeft voor vrijwel niemand
nadeel. Tellingen (van de wijkraad) geven aan dat langs de stoep max 10 auto’s
geparkeerd kunnen staan, maar meestal staan er minder.


Aanvulling:
Een aantal jaren geleden, n.a.v. aanhoudende klachten van bewoners, onderzocht Wijkraad
De Naald, samen met de stadsdeelmanager, politie en andere betrokkenen bij de gemeente
de situatie, wat leidde tot een aantal voorstellen. Dit onderzoek werd in 2011 afgerond door
een door de gemeente Apeldoorn ingesteld verkeersonderzoek. De gemeentelijke instanties
oordeelden dat uitslag van dat verkeersonderzoek geen aanleiding gaf tot het nemen van
maatregelen – een besluit waar de Wijkraad zich bij neer te leggen had.
Kennelijk zijn enkele bewoners buiten de wijkraad en voornoemde instanties om aan de bel
blijven trekken. Dat is hun goed recht, maar dat de gemeente daarna bij het heropenen van
de discussie Wijkraad De Naald, verantwoordelijk voor dat gedeelte van de stad, niet betrekt
ziet het bestuur van de wijkraad als een ernstige tekortkoming, waartegen wij dan ook
officieel protest hebben aangetekend, via de huidige stadsdeelmanager.


Na het onderzoek dat in 2011 afgerond werd, is door college besloten een paar maatregelen
te treffen (drempels e.d.). De uitslag van het verkeersonderzoek gaf toen geen aanleiding tot
afsluiting. Nu bewoners echter hun ongenoegen bleven uiten spreekt de gemeente van een
patstelling die doorbroken moet worden.
Echter uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal auto’s dat door genoemde straten rijdt,
niet significant is toegenomen. Er zijn geen ongelukken gebeurd.


Het bevreemdt de wijkraad dan ook dat er opnieuw weer meer van hetzelfde gedaan wordt.
Ons inziens is er dus geen sprake van een patstelling, maar van een paar bewoners die zich
niet neerleggen bij het besluit van college.
Op de gemeentelijke info avond 9 maart werd duidelijk dat veel wijkbewoners in hun straat
veel zwaardere problematiek ondervinden, dan wat er speelt in de Daendelsweg/Emmalaan.
Wijkbewoners bleken echter ook redelijk en relativerend, onder het mom van: overal is wel
wat, en niet op elke slak zout leggen. Een houding die wij als wijkraadbestuur toejuichen, en
willen bevorderen. Wel werd door vele wijkbewoners uitgesproken dat er totaal geen
draagvlak was voor afsluiting Daendelsweg/Emmalaan.
En als de gemeente Daendelsweg/Emmalaan afsluit, dit een precedent schept en andere
wijkbewoners ook afsluiting van hun straat willen, en daar vanuit verkeersproblematiek
zwaardere/betere argumenten voor hebben. Dan lijkt de wijk “ op slot” te gaan. Het is
zeer de vraag of we die kant op willen.

bullet naaldWijkraad De Naald

Algemene Jaarvergadering 7 april 2016
Woonzorgcentrum de Veenkamp, Gemzenstraat 9
De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Voor de pauze: Huishoudelijke vergadering.

Na de pauze: Presentatie: “Hoe ontvangt De Naald de Giro d’Italia 2016?”

 

 

 

“Mailing” is het geen in de 3e week van maart aan de leden is toegezonden. Als u als niet lid de vergadering wilt bezoeken kunt u de mailing downloaden door op “mailing” te klikken. De balans zit niet in de mailing deze kunt u downloaden dooor op “balans” te klikken. Vindt u de letters van het jaarverslag wat klein dan kunt door op “jaarverslag” te klikken een versie met grotere letters (en plaatjes) downloaden.

bullet naaldWijkraad de Naald is op zoek naar een Penningmeester met onmiddelijke ingang.
Wie is geïnteresseerd om de belangen van uw straat/buurt/wijk te behartigen?
Als Wijkraad bestuurder/-ster hebt u die kans!
Wij zoeken een Penningmeester voor de Wijkraad die enthousiast is voor het verbeteren van de wijk en ook van een goed geoliede machine
houdt.
Woont u in de Naald, zoekt u een gezellig team en heeft u geen moeite met het bijhouden van simpele
rekeningen en de jaarlijkse balans, dan bent u onze kandidaat en nodigen wij u uit voor een gesprek ter
wederzijdse kennismaking.

Praktische informatie:

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de Wijkraad de Naald,
Wilma Goppel, telnr. 055 750 6094/0625023755.
Er is een onkostenvergoeding.
www.wijkraaddenaald.nl

bullet naaldKerschoten Energie Neutraal.Kenbeeldmerk

KEN is opgericht om realiseren dat Kerschoten en een groot gedeelte van de Naald in 20 jaar enegieneutraal wordt.
Dat  wil zeggen dat de wijk geen fossiele brandstoffen gebruikt. Huizen moeten enegiezuinig worden gemaakt. Dit vindt plaats door collectieve verbouwingen. Hoewel een aantal dingen woningspecifiek zijn, zijn er vele aanbevelingen die voor andere woningen in de wijk de Naald van toepassing zijn. Alle bewoners van de wijk de Naald kunnen mee doen. Lees verder op http://kerschotenenergieneutraal.nl

bullet naaldSamen werken aan veiligheid door WhatsApp

Iedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Ook in uw buurt neemt het risico op een inbraak in de wintermaanden toe. U kunt zelf een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw wijk. Hoe? Door het gebruik van een WhatsApp-groep.

bullet naaldBestemmingsplan  en kamerverhuur .

Het nieuwe bestemmingsplan omvat de Indische Buurt, de Parken en Beekpark. Alle verplichte inspraakrondes etc zijn zeer zorgvuldig en bevredigend uitgevoerd. Het plan is op 18 december 2014 door de gemeenteaad  vastgesteld.
In het nieuwe plan vervallen de oude bestemmingen “kamerverhuur” en moet voor deze panden een vergunning worden aangevraagd. De Verordening Kamerverhuur is daarop herzien en samen met een correcte overgangsregeling door de gemeenteraad goedgekeurd. Vanaf 8 januari 2015 ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. U kunt ook via internet het plan inzien. www.apeldoorn.nl/ter-inzage-bestemmingsplannen

bullet naald Nieuwsbrief december 2015      

In dit nummer o.a.:

 • Kerstmenu
 • Van de voorzitter
 • Plan voor de woningen uit het
  begin van de vorige eeuw?
 • ‘Heet van De Naald’
 • Giro d’Italia in Apeldoorn
 • Ommetje buurt Het Loo
 • Uitslag enquête ‘Energieverbruik
  onder inwoners van wijk De Naald
 • Van uw wijkagent
 • Ontwikkelingen Paleis Het Loo

Archief Nieuwsbrief

 bullet naaldAED-Reanimatie in de wijk

Als wijkraad maken wij ons sterk voor een goede dekking van defibrillators in de wijk. En we hopen dat steeds meer bewoners leren reanimeren, zodat er ook in onze wijk snel hulp kan komen als iemand vanwege hartproblemen onwel wordt.

In 2013 zijn we  onder de vlag van Hartveiligwonen gestart met het geven van reanimatietrainingen voor wijkbewoners.
Ook in 2014 konden wij de trainingen kosteloos aanbieden. Vandaar dat op 13 en 26 maart jl. cursisten op herhaling gingen, maar ook een nieuwe groep mee kon doen met de training. In februari 2016 vond weer een training plaats in woonzorgcentrum de Veenkamp. In de loop van 2016 wordt nog een herhalingstraining georganiseerd.

 

bullet naaldStadsdeelplan NW 2013-2014Voorblad Stadsdeelplan NW

Dit stadsdeelplan is vastgesteld door de Raad en geldig voor de eerste tweejaarsperiode van de Toekomstagenda NW 2013-2016.
De aanbevelingen uit de Toekomstagenda, zoals die vorig jaar – als resultaat van de enquête onder de bewoners – werd opgesteld, worden in dit plan puntsgewijs behandeld en waar mogelijk omgezet in concrete voornemens.
Onder voorzitterschap van de Stadsdeelmanager wordt de voortgang kritisch gevolgd in het overleg van de wijkraden in Noord West.

Jubileumboek-omslagbullet naald“Tussen Paleis en Enk”
Hoe wijk “de Naald” ontstond

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Frank Klinkenberg de ontstaansgeschiedenis van de wijk vanaf 1600 en de bewonersvereniging sinds de oprichting in 1988 beschreven.
Dit jubileumgeschenk is bij alle huishoudens in wijk de Naald bezorgd.
Extra exemplaren zijn te koop  voor € 5,00 per stuk, contant, bij F. Klinkenberg, Prinsenhof 16, tel. 0645903403